ideacc.pl

ideacc.pl – biznes, finanse, praca

fundusze inwestycyjne
Finanse

Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusz inwestycyjny jest formą wspólnego inwestowania, które polega na zbiorowym ulokowaniu pieniędzy. Osobami należącymi do funduszu mogą być osoby fizyczne oraz prawne, a także jednostki, które nie posiadają osobowości prawnej.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne podzielić można pod względem następujących kryteriów:
* uczestnictwa:
– fundusz inwestycyjny otwarty (FIO) – ten fundusz inwestować może prawie każdy. Po dokonaniu wpłaty uczestnik otrzymuje jednostka uczestnictwa,
– specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO) – w funduszu tym jest dokładnie określone kto może w niego zainwestować,
– fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) – po dokonaniu wpłaty uczestnik otrzymuje certyfikat inwestycyjny. Certyfikaty te mają ograniczoną ilość,
* zawartości portfela:
– fundusze dłużne krótkoterminowe – fundusz ten inwestuje w papiery wartościowe a okres wykupu trwa nie dłużej niż 2 lata,
– fundusze dłużne – inwestują one w obligacje mające stałe lub zmienne oprocentowanie,
– fundusze akcyjne – fundusz ten inwestuje w akcję oraz inne papiery wartościowe,
– fundusze mieszane – fundusze te umożliwiają inwestowania w różne typy aktywów,
* metoda ustalania zysku:
– fundusze benchmarkowe – fundusze te na podstawie porównania wzrostu wartości jednostki uczestnictwa a przyjętych wzorców oceniają czy zostały osiągnięte pożądane cele,
– fundusze absolute return – ich głównym celem jest osiągnięcie dla inwestorów dużych zysków poprzez stosowne reagowanie na zmiany w portfelu inwestycyjnym,
* opłaty wstępnej:
– fundusze typu load – fundusze te pobierają opłatę manipulacyjną, która naliczana jest w momencie wejścia oraz wyjścia z funduszu. Wysokość tej opłaty jest najczęściej procentem wpłaconej kwoty,
– fundusz typu no – load – fundusze te nie wymagają opłaty manipulacyjnej,
* wynagrodzenia za zarządzanie funduszem:
Fundusze inwestycyjne pobierają opłatę od inwestorów za zarządzanie nimi. Opłata ta stanowi procent wartości aktywów netto funduszu. Procent ten w zależności od typu funduszu wynosi:
– do 1,5% rocznie za fundusze dłużne krótkoterminowe,
– do 3% rocznie za fundusze dłużne,
– do 5% rocznie za fundusze akcyjne i fundusze mieszane.
Niektóre z funduszy popierają także prowizję od zysku.

Jak zainwestować w fundusz inwestycyjny?

Są dwa sposoby na zainwestowanie fundusze inwestycyjne, a są nimi:
* skorzystanie z usług doradcy finansowego
Polega to na spotkaniu się z doradcą, który wybiera dla nas najlepsze produkty inwestycyjne. Zadaniem doradcy jest także pomoc w monitorowaniu wyników inwestycyjnych oraz dobranie produktu do poziomu ryzyka jakie chcemy podjąć, a także pomoc w zapanowaniu nad emocjami kiedy na rynku robi się gorąco,
* samodzielne inwestowanie
Sposób ten polega na kupowaniu części funduszy przez internet na specjalnej platformie. Zaletą tej metody jest brak opłat dystrybucyjnych. Na platformie inwestor otrzymuje narzędzia umożliwiające mu ocenę poszczególnych funduszy oraz do monitorowania wyników.

Jaka jest cena funduszu inwestycyjnego?

Za fundusz inwestycyjny należy wnieść opłatę dystrybucyjną, która jest wynagrodzeniem dla doradcy finansowego lub banku. Opłata pobierana jest podczas zakupu funduszu i wynosi od 0,5% do 5% wpłacanej kwoty. Opłaty tej można uniknąć samodzielnie kupując fundusz na dedykowanej temu platformie.
Drugą opłatą jest opłata za zarządzanie. Potrącona jest ona od wartości funduszu i wynosi od mniej niż 1% do 2,5%.
Koszty związane z funduszem inwestycyjnym wpływają na stopę zwrotu inwestycji, fundusze mający niskie opłaty pozwolą zarobić więcej.